תקנון אתר מעסיקום

מבוא והגדרות :

1.     המבוא למסמך זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

2.     כותרות הסעיפים הוכנסו לשם הנוחיות בלבד ואין להם משקל באשר לפרשנותו של מסמך זה.

3.     מסמך זה נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מכוון ומיועד לשני המינים כאחד בלא כל כוונה להפלות או לקפח את בנות המין הנשי.

4.     הגדרות :

א.     "החברה" : מעסיקום דיגיטל בע"מ, ח.פ. 514125186.

ב.      "התקנון" : מסמך תנאי השימוש שלהלן.

ג.       "האתר" / "המערכת" / "הפלטפורמה ": מערכת ממוחשבת המהווה כלי עזר לביצוע אומדן חישובי.

ד.      "משתמשים" : כל אישיות משפטית (אדם או תאגיד) אשר עושה שימוש באתר בין אם הוא מנוי ובין אם לאו.

5.     מטרת התקנון הינה להסדיר את מערכת היחסים המשפטית בין החברה לבין כל מי שעושה או עשה שימוש באתר.

6.     משתמש רשאי לעשות שימוש באתר רק לאחר שקרא והסכים לתנאי השימוש המפורטים בתקנון שלהלן.

7.     שימוש באתר מהווה הסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון.

8.      יובהר ויודגש למען הסר ספק, כי משתמש אשר אינו מסכים לתנאי השימוש  המפורטים בתקנון או לחלקם, אינו רשאי לעשות כל שימוש באתר.

כללי :

9.     האתר מופעל על ידי חברת מעסיקום דיגיטל בע"מ, ח.פ. 514125186.

10.  המידע באתר מיועד לשימושם האישי של מנויים ו/או גולשים מזדמנים (להלן:"משתמש").

11.  החברה מתחייבת לנהוג בשקיפות בכל הנוגע למהות השירות הניתן באתר, התועלת שניתן להפיק ממנו והזהירות שעל המשתמש לנהוג בהסתמכותו על המידע המופיע באתר.

12.  החברה מתחייבת לספק למשתמש שירות הגון ולהימנע מהטעייה בפרסום תוך שמירה על הוראות  חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981.

13.   השימוש באתר ותנאי השימוש כמפורט בתקנון זה כפופים לחוקי מדינת ישראל.

תמיכה טכנית :

14.  התמיכה הטכנית באתר נעשית באופן דיגיטלי לפי השלבים הבאים:

א.    יש לבחור בקישור "עזרה" או "טופס יצירת קשר".

ב.     ממלאים את הטופס ונשלח מייל למערכת האתר.

ג.      צוות התמיכה הטכנית יחזור למשתמש לאחר שיקבלו את טופס הפניה.

ד.     חשוב להבהיר כי משתמש ללא דוא"ל לא יוכל לקבל תמיכה טכנית.

השימוש באתר :

15.  השימוש באתר מוצע, בכפוף להסכמתו לתנאים המפורטים בתקנון זה, לכל אדם.

16.  האתר מוצע לשימוש במתכונתו הנוכחית ( AS-IS ) ובכפוף לשינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

17.  השימוש במערכת הממוחשבת באתר הינה כרוכה בתשלום.

18.  עלות השירות ייקבע על פי רצונה של החברה, ותעריף החיוב יכול להשתנות לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. בעניין זה יובהר כי במידה ותעריף החיוב של השירות יועלה המשתמש יעודכן בכל פרטי השינוי בטרם יבוצעו.

20.  החברה מחויבת לשמור על חוקי מדינת ישראל, משתמש אשר מזהה תוכן אשר מפר את חוקי מדינת ישראל מתבקש לפנות ישירות למערכת האתר על מנת שתוכן זה ייבחן ויוסר מן האתר.

21.   כל משתמש באתר זה מצהיר כי הוא מודע לכך שהמידע באתר מאוחסן בשרתים שחלקם הינם שרתים חיצוניים. כמו כן, השימוש באתר תלוי גם בספקים חיצוניים וייתכנו שיבושים ותקלות בשרת ו/או תקלות שונות שייפגעו בשימוש או בחווית המשתמש, ואין הבעלים, מפעלי האתר, נותני השירות ו/או גורמים המתפעלים את אתר מתחייבים לתקינות ורציפות השירות.

מדיניות ביטול עסקה :

22.  בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, כל צרכן זכאי להתחרט ולבטל עסקה שסכום הטובין או השירות עולים על 50 ₪ לעסקה ותוך 14 יום מביצוע העסקה.

23.  התשלום עבור השירות המוצע באתר מתבצע לאחר שהלקוח מאשר את תנאי העסקה.

24.  העסקה המוצעת באתר הינה עסקה מתמשכת (מנוי חודשי), והחיוב בגינה יתבצע בכל חודש בין אם המשתמש יעשה שימוש באתר ובין אם לאו.

25.  למען הסר ספק, יובהר ויודגש כי הלקוח מחויב באופן של מנוי תקופתי, וכי הלקוח יכול לבטל את המנוי אותו רכש בכל עת ובכך לבטל חיובים עתידיים. 

26.  משתמש אשר מבקש לבטל את העסקה יחויב על הסכום לאותו חודש קלנדרי והחיובים יופסקו בתום אותו חודש.

27.  האחריות לבקש את ביטול העסקה מוטלת על הצרכן בהודעה בכתב באתר החברה לפי ההנחיות המפורטות בו, ובקבלת תשובה כי בקשתו התקבלה.  

28.   משתמש אשר יודיע ויוכיח כי בוצעה מחשבונו גביית יתר או גבייה שלא לצורך, יבוטל החיוב תוך 21 ימי עסקים והמשתמש יקבל את כספו חזרה לכרטיס האשראי בחודש הזיכוי הקרוב של חברת האשראי ללא תשלום דמי ביטול.

 

 

שינויים ועדכונים :

29.  החברה רשאית בכל שלב להכניס שינויים באתר ו/או בתכנים המופיעים בו, לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל מידע המופיע באתר,  וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מראש.

30.  החברה שומרת על זכותה לשנות ולעדכן את תנאי השימוש באתר מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש למשתמשים באתר.

31.   יובהר ויודגש למען הסר כל ספק, כי כל שינוי בחוק (חוקי מדינת ישראל) אשר לא ניתן להתנות עליו (קרי, חוק קוגנטי),  אשר ישפיע על התקנון, בין אם יוסיף ובן אם יגרע ממנו, יחייב באופן מיידי את החברה ואת המשתמש גם אם לא יעודכן באתר.

קניין רוחני :

32.  למעט היכן שיצוין אחרת המופיע באתר לרבות טקסטים, תמונות, סימני מסחר, גרפיקה, צילומים, תוכנה, יישום וכן עיצובם הינם קניינה הבלעדי של החברה, וכל זכויות היוצרים ו/או הקניין הרוחני באתר הינו של החברה המפעילה את האתר.

33.  חל איסור מפורש להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להעביר ו/או לעשות כל שימוש מסחרי או אחר פרט לשימושו האישי של המשתמש במידע זה.

34.  חל איסור לעשות שימוש ברובוטים או כל אמצעי אחר על מנת להעתיק, לסרוק, או ליצור חלק עותק חלקי או שלם של מידע המופיע באתר.

35.   יובהר ויודגש כי חל איסור מפורש על משתמשי להפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי באמצעות האתר, בכל אופן שהוא (העלאה / שיתוף / קישור לכל חומר עליו אין למשתמש זכויות יוצרים).

קישורים, אתרים ותכנים של צדדים שלישיים :

36.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף באתר קישורים ( LINK ) לאתרים של צדדים שלישיים.

37.  החברה מבהירה ומדגישה למען הסר כל ספק כי אין לה כל אחריות באשר לתכנים המופיעים באתרים של צדדים שלישיים.

38.  כמו כן, להחברה אינה אחראית לזמינותם, אבטחתם וחוקיותם של אותם אתרים.

39.  משתמש אשר ייבחר לעבור לאתר של צד שלישי באמצעות הקישור המופיע באתר, מצהיר כי הוא עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד, ובכך מסכים ומודיע כי אין לו ולא יהיו לו טענות כלשהן כנגד החברה.

40.  החברה ו/או האתר אינם אחראים למידע ותכנים שיתפרסמו באתר על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, החברה ו/או האתר אינם אחראים לתוכנם של אתרי אינטרנט אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות קישורים המופיעים באתר.

41.   החברה והאתר אינם אחראים לתוכנן של פרסומות המופיעות באתר. לחברה ולאתר אין כל אחריות לאיכותו ו/או נכונותו של המוצר ו/או השירות המפורסם, ופרסומם באתר אינו מעיד על חסותו של האתר על המפרסם.

תוכן גולשים ותגובות :

42.  כאמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינויים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדי.

43.  מקום בו תחליט החברה להוסיף אופציה של תגובות משתמשים (טוקבקים, תגובות, חוות דעת, דירוג או בכל דרך אחרת), יובהר למשתמש כי תגובתו הינה באחריותו הבלעדית.

44.  יובהר למען הסר ספק כי במידה ותופעל אופציה מסוג זה בעתיד, יחול איסור מפורש על המשתמשים להעלות תגובות בעלות תוכן פוגעני ו/או מסית ו/או מאיים ו/או תוכן הפוגע או מפר זכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים.

45.   יובהר ויודגש כי בחירה של משתמש לעשות שימוש באופציה העתידית להוסיף תגובות באתר תהווה הסכמה והצהרה של המשתמש, לפיה מקרה בו תגובה שלו תהווה עילה לתביעה מכל סוג שהוא על ידי צד שלישי, הרי שהמשמש לוקח אחריות מלאה על תביעה שעלולה להיות מוגשת כנגד החברה בשל אותה תגובה.

מידע אישי :

46.  במסגרת השימוש באתר מועברים באופן אוטומטי תכנים ופרטי מידע אודות אופן השימוש של המשתמש באתר.

47.  לרוב, אותם פרטים ותכנים אינם מזהים אישית את המשתמש אלא כוללים מידע ונתונים על אופן השימוש באתר.

48.  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע זה וכן לשמור אותו במאגריה בהתאם לצרכיה ולצרכים של ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר.

49.   כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף מידע זה עם צדדים שלישיים לצורך ניתוחים סטטיסטיים. 

אבטחת מידע :

50.  במסגרת רישום של המשתמש כמנוי לאתר, הוא יידרש למסור מידע אישי אודותיו ולעיתים גם אודות צד שלישי.

51.  החברה משקיעה משאבים ומאמצים רבים על מנת לספק למשתמשי האתר אבטחת מידע ברמה הגבוהה ביותר והתואמת את המקובל בעולם המדיה.

52.  לצורך כך החברה עושה שימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים המשמשים להגנה על המידע השמור באתר וכן לזיהוי וחסימת פעולות חריגות ואירועים של פריצה למאגרי המידע של החברה.

53.  יובהר ויודגש כי שירותי אבטחת המידע נרכשו מצד שלישי וכי הוראות תקנון זה כפופות לאמנת השירות שמציע צד ג'.

54.  בנוסף, נוקטת החברה ו/או האתר בפעולות האבטחה הבאות:

א.    זיהוי מינויי האתר באמצעות קוד משתמש וסיסמה אישית;

ב.     העברת המידע בין מחשבו האישי של המנוי לבין מחשבי החברה באמצעות  תקשורת מאובטחת ומוצפנת בפרוטוקול  SSL ;

ג.      שמירת המידע האישי של המנוי בשרתים ייעודיים המאובטחים פיזית וטכנולוגית והפרדתו מרשת האינטרנט במספר שכבות הגנה.

55.  על המשתמש חלה חובה להקפיד על אמצעי זהירות ושמירה על כללי אבטחת מידע כנגד סיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט באמצעות מחשבו האישי.

56.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה ו/או האתר אינם נושאים באחריות  לוירוסים ו/או נזקים ו/או חדירות בלתי חוקיות למחשבו הפרטי של המשתמש באמצעות רשת התקשורת כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים באתר.

57.   מובהר בזאת כי על אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים, אשר ייגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש .

מדיניות פרטיות :

58.  כללי :

א.    מדיניות הפרטיות של האתר הינה חלק בלתי נפרד מהתקנון.

ב.     יובהר ויודגש למען הסר ספק כי באחריותו הבלעדית של המשתמש לקרוא ולהסכים לתנאי מדיניות הפרטיות של האתר.

ג.      החברה והאתר יעשו כל מאמץ סביר כדי להגן על פרטיותו של המשתמש ופרטיו האישיים, ואולם לא ניתן להבטיח הגנה מוחלטת על פרטים אלה. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש כתוצאה מחשיפה של נתוניו האישיים עקב פעולות בלתי חוקיות במידה וייעשו כאלה על ידי גורמים זרים.

ד.     המשתמש מודע לכך שבאתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותי באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות.

ה.     מבלי לגרוע מהאמור, ידוע למשתמש כי באתר מתבצע שימוש בטכנולוגיות שונות לזיהוי ו/או אפיון ובכלל זה שמירת קבצים המכילים מידע על אופן הגלישה של המשתמש והוא מסכים לשימוש בטכנולוגיה זו.

ו.      המידע הנמסר על ידי המשתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע של החברה ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד.

59.  עוגיות ( cookies ) :

א.    במצב "ברירת המחדל" של האתר הוא עשוי לאחסן אוטומטית קבצי "עוגיות" במחשבו האישי של המשתמש.

ב.     קובץ "עוגייה" יכיל מידע אודות שימושו של המשתמש באתר, ולחברה שמורה האפשרות לעשות שימוש במידע זה.

ג.      יובהר ויודגש למען הסר כל ספק, כי המשתמש רשאי ויכול בכל עת למחוק את העוגייה מהמחשב שלו. כמו כן, המשתמש יכול למנוע את מראש את אחסון העוגייה במחשבו האישי. מחיקת העוגייה או מניעת האחסון יבוצעו על-ידי המשתמש ובאחריותו באמצעות הגדרות מערכת האבטחה במחשב וכן בהגדרות הדפדפן.

ד.     הגלישה והשימוש באתר, בין אם כמנוי ובין אם לאו, אינם מותנים באחסון קובץ ה"עוגייה", לכן, גלישתו ו/או שימושו של משתמש שימנע אחסון קצי "עוגייה" או שימחוק את ה"עוגייה" במחשבו האישי לא יוגבלו בשום אופן.

60.  מידע שהמשתמש מפרסם מרצונו החופשי :

א.    משתמש אשר בוחר לרכוש מנוי לשימוש באתר, נדרש למלא את פרטיו האישיים. כמו כן, גם משתמשים שאינם מנויים או ידרשו למלא פרטים אישיים מסוימים בשדות שונים באתר.

ב.     יודגש כי מילוי השדות אינו חובה ואינו נכפה על אף משתמש, אולם, הוא תנאי לחלק מן השימושים שמציע האתר.

ג.      החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלוק מידע זה עם צדדים שלישיים לפי שיקול דעתה הבלעדי.

ד.     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשתף מידע זה עם רשויות החוק והאכיפה של מדינת ישראל במקרה של פניה מצידן או לחילופין במקרה של בו תתגלה לחברה כי בוצעה עבירה באמצעותו.

61.  WEB BEACONS :

א.    ייתכן ובאתר יהיו רכיבים מסוימים אשר יגיעו מגורם צד שלישי.

ב.     אותם רכיבים (משואות רשת [ web beacons ] או אלמנטים בולטים), עלולים ללקט מידע אודות המשתמש. המידע אינו כולל מידע אישי אלא נתונים דיגיטליים אשר נשלחים.

ג.      המידע שילוקט על ידי אותם גורמי צד שלישי, יישלח ישירות אליהם ולחברה אין כל אחריות לגבי המידע או ליקוטו. יודגש כי גם אם המידע שילוקט יעבור בדרך כלשהי דרך שרתי החברה, לחברה לא תהיה כל אחריותו לגביו.

אחריות :

62.  מובהר בזאת כי השימוש באתר ובמידע המופיע בו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש, ואין האתר ו/או החברה אחראים באופן כל שהוא לנזק ו/או להפסד העלול להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכותו על המידע המופיע באתר.

63.  יודגש כי השירותים הניתנים באמצעות האתר נועדו על מנת להקל על משתמשי האתר באשר הם לבצע חישובים. המערכת הינה מערכת ממוחשבת המהווה כלי עזר לביצוע אומדן חישובי ואינה מהווה תחליף לייעוץ מקצועי בתחום.

64.   אין לראות במערכת או בכל  מסמך אחר אשר יופץ באמצעות אתר זה ו/או מטעמו משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי ו/או מקצועי אחר - אלא אך ורק כלי הנועד להקל להבין ולסייע כאומדן חישובי.

65.  יובהר ויודגש למען הסר כל ספק, כי בעלי האתר, מפתחיו וכל יועץ אשר לקח חלק בהקמתו של האתר, אינם נושאים באחריות כלפי משתמשי האתר. משתמש אשר בחר לעשות שימוש באתר, עושה זאת על דעת עצמו ובאחריותו הבלעדית.

66.  המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מודע לעובדה שעלולות להיות טעויות חישוביות במערכת האתר וכי במקרה כזה עליו לדווח באופן מידי למפעילי האתר.

67.  כמו כן, יודגש ויובהר כי בכל מקרה בו קיימת סתירה בין האמור באתר לבין החוק הישראלי, האמור בחוק גובר.

68.  הזכויות והחובות של העובדים  ושל המעסיקים נקבעים על פי חוק, תקנות ופסיקת בתי המשפט, אשר משתנים מעת לעת. הנתונים המבוססים על הוראות החוק כפופים לשינויים, והחברה אינה מתחייבת לכך שהמידע באתר הינו המידע העדכני ביותר. באחריותו של המשתמש לעקוב אחר עדכונם.

69.  המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שעליו להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע המתפרסם באתר לרבות, חישובים ועדכניות המידע המשפטי המופיעים בו. האחריות לבדיקת נכונותם ועדכניותם של הנתונים היא על המשתמש. החברה והאתר יפעלו במידת האפשר על מנת שהמידע יהיה נכון ועדכני ככל שניתן, ואולם החברה ו/או האתר לא יישאו באחריות לכל נזק  ו/או הפסד שייתכן וייגרמו למשתמש כתוצאה מטעות ו/או שגיאה ו/או אי דיוק בנתונים המופיעים באתר.

70.   אין באמור באתר ייעוץ משפטי ואין בו משום חדירה או פגיעה בייחוד המקצוע של עורכי דין או רו"ח או חשבי שכר.

 

שיפוי :

71.   המשתמש מתחייב לשפות ו/או לפצות את החברה, בגין כל הפסד, נזק או חסר (לרבות הוצאות ושכ"ט עו"ד) שייגרמו לחברה, בקשר עם כל דרישה או תביעה שתופנה אליה, כתוצאה משימושו של המשתמש באתר. הדרישה או התביעה יכולות להגיע מכל צד שלישי שהוא. המשתמש מוותר מראש על זכותו להתנגד לסעיף זה.

סמכות שיפוט והיבטים משפטיים :

72.  מקום השיפוט הבלעדי בגין כל  דבר ועניין הנובע משימוש באתר יהיה בסמכות שיפוט בלעדית של בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.

73.  הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים השונים אשר ניתנים ו/או יינתנו באמצעותו מעת לעת הינם כפופים להוראות ולתנאים המפורטים בתקנון זה.

74.  שימוש באתר מהווה הסכמה של המשתמש להוראות ולתנאים המנויים בו והתחייבות של המשתמש לפעול לפיהם.

75.  המידע באתר זה עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות, הנחות  ומבצעים בתנאים שתקבע החברה ותהיה רשאית להפסיק או לשנות בכל עת כל מבצע על פי שיקול דעתה הבלעדית.

76.   השירותים באתר זה אינם מוצעים במקום בו השימוש בהם אינו מותר על פי החוק המקומי.